Hvis du vil fremleje din andelsbolig


Fra Vedtægterne


Fremleje

 

§ 12.

En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk.3.


Stk. 2. En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.

 

 

Stk. 3. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen jf. Lejelovens bestemmelser.

 

 

Stk. 4. En andelshaver kan fremleje sin bolig til sine børn, børnebørn, forældre eller søskende uden tidsbegrænsning og uden de begrænsninger, som fremgår af § 12.2. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Hvis en andelshaver på grund af denne bestemmelse bliver andelshaver i mere end een andel, vil andelshaveren kun have een stemme. Andelen skal straks overdrages i henhold til § 14, hvis fremlejeforholdet ophører.

 
 
Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte Andelsforeningen på Ejendomskontoret mobil 23 90 80 90 eller mail til bestyrelse.

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk